سیم بکسل آسانسور ایرانی

سیم بکسل آسانسور ایرانی


سیم بکسل آسانسور ایرانی

سیم بکسل آسانسور ایرانی آسانسورها از به هم پیوستن لوازم بسیار زیادی به وجود می آیند که در بین آنها هم لوازم مکانیکی
به چشم میخورد و هم لوازم الکتریکی در بین لوازم مکانیکی میتوان به اصلی ترین قطعه بعد از موتور اشاره کرد به نام سیم بکسل.
سیم بکسل ها در آسانسورهای کششی کابین و قاب وزنه را به هم متصل میکنند و توسط فلکه موتور باعث حرکت کابین و قاب وزنه میشود.آسانسورها از به هم پیوستن لوازم بسیار زیادی به وجود می آیند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

لیست قیمت سیم بکسل آسانسور

که در بین آنها هم لوازم مکانیکی به چشم میخورد و هم لوازم الکتریکی در بین لوازم مکانیکی میتوان به اصلی ترین قطعه بعد از موتور
اشاره کرد به نام سیم بکسل. سیم بکسل ها در آسانسورهای کششی کابین و قاب وزنه را به هم متصل میکنند و توسط فلکه موتور

سیم بکسل آسانسور ایرانی

سیم بکسل آسانسور ایرانی

باعث حرکت کابین و قاب وزنه میشود.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت روغن سیم بکسل آسانسور

حوه نصب سیم بکسل بر روی آسانسور به این صورت است که آنها در سیستم های یک به یک توسط سر بکسل ها بالای یوک متصل
میشود. سر بکسل ها وظیف یکسان سازی کشش بکسل ها را توسط فنر ها و لاستیک ها و همچنین گوه های خود دارند اما این به
آن معنا نیست که تمام متعادل سازی کشش آن ها را میتوانند به عهده گیرند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

خرید سیم بکسل آسانسور

بلکه استفاده از آنها باعث توزیع مطلوب تر نیرو در بین بکسل ها میشود اما به صورت کلی باید هنگام نصب کشش سیم ها تنظیم گردد
اندازه آن ها با قطر نامی آنها مشخص میگردد که این عدد توسط شرکت سازنده اعلام مشود. اما راهی برای اندازه گیری قطر سیم
بکسل در صورتی که شرکت سازنده اطلاعات کافی در اختیار ما قرار ندهد موجود است این کار با کولیست انجام میگردد.سیم بکسل آسانسور

سیم بکسل آسانسور ایرانی

سیم بکسل آسانسور ایرانی

ایرانی

فروش سیم بکسل آسانسور

اما باید دقت داشت که اندازه گیری قطر آن هم روش مخصوص خود را دارد و باید بدانیم که چگونه سیم بکسل و کولیست را در دست
بگیریم تا بتوانیم قطر دقیق آن را اندازه بگیریم.مفتول بکسل ها به طور کلی در سه نوع خلاصه میشوند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

نمایندگی فروش سیم بکسل آسانسور

نوع اول:مفتول بدون روکش (غیر گالوانیزه):این نوع مفتول ها  بیشتر در مواردی مورد استفاده قرار میگیرند که عامل فرسایش در تعیین
طول عمر طناب نقش مهمتری دارد و بکسل کمتر در معرض زنگ زدن قرار دارد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

خرید سیم بکسل

نوع دوم:مفتول فولادی گالوانیزه:در این نوع از سیم بکسل مفتول ها دارای روکش یکنواخت روی هستند که این روکش مفتول هارا در
برابر زنگ زدگی رطوبت هوا  و سایر مواردی که در زنگ زدگی نقش دارند مقاوم میسازد.این نوع مفتول ها بیشتر در صنایع شیلات و

سیم بکسل آسانسور ایرانی

سیم بکسل آسانسور ایرانی

کشتیرانی و مواردی که احتمال زنگ زدگی بالامیباشد استفاده میشوند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت زنجیر باربرداری

نوع سوم:مفتول فولادی استنلس استیل:این نوع طناب ها علاوه بر اینکه مقاومت خیلی بالایی دارند در برابر زنگ زدگی نیز مقاوم
هستند علاوه بر این تا حرارت ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد نیز مقاومت میکنند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت جرثقیل سقفی

از نظر مغزی از نظر نوع مغزی نیز به دو دسته تقسیم میشوند.
نوع اول:مغزی کنفی
نوع دوم مغزی فولادی
سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت قلاب قرقره

مغزی کنفی:در نوع مغزی کنفی در ساخت مغزی از الیاف طبیعی یا غیر طبیعی استفاده میشود.اگر جه هنوز استفاده از کنف های
طبیعی در ساخت این کابل ها متداول است اما در بعضی موارد از الیاف مصنوعی مانند پلی پروپیلین در ساخت سیم بکسل های
مغزی کنفی استفاده میگردد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت تیفور دستی

مغزی فولادی:مغزی فولادی ممکن است خود یک یک طناب فولادی در میان مفتول ها باشد که در این حالت آنرا مغزی فولاد مستقل
یا IWRC  میگویند یا میتواند یک رشته مفتول فولادی در مغزی قرار بگیرد که در بکسل هایی با قطر کمتر از ۱۰ میلیمتر هستند و به
آن یک رشته فولاد یا WSC  میگویند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

خرید اینترنتی پولیفت

مفتول بکسل ها به طور کلی در سه نوع خلاصه میشوند نوع اول:مفتول بدون روکش (غیر گالوانیزه):این نوع مفتول ها  بیشتر در
مواردی مورد استفاده قرار میگیرند که عامل فرسایش در تعیین طول عمر طناب نقش مهمتری دارد و بکسل کمتر در معرض زنگ زدن
قرار دارد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت ورق گیر عمودی

نوع دوم:مفتول فولادی گالوانیزه:در این نوع از سیم بکسل مفتول ها دارای روکش یکنواخت روی هستند که این روکش مفتول هارا در
برابر زنگ زدگی رطوبت هوا  و سایر مواردی که در زنگ زدگی نقش دارند مقاوم میسازد.این نوع مفتول ها بیشتر در صنایع شیلات و
کشتیرانی و مواردی که احتمال زنگ زدگی بالامیباشد استفاده میشوند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

خرید وینچ برقی صنعتی

نوع سوم:مفتول فولادی استنلس استیل:این نوع طناب ها علاوه بر اینکه مقاومت خیلی بالایی دارند در برابر زنگ زدگی نیز مقاوم
هستند علاوه بر این تا حرارت ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد نیز مقاومت میکنند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت جرثقیل سقفی

مغزی کنفی:در نوع مغزی کنفی در ساخت مغزی از الیاف طبیعی یا غیر طبیعی استفاده میشود.اگر جه هنوز استفاده از کنف های
طبیعی در ساخت این کابل ها متداول است اما در بعضی موارد از الیاف مصنوعی مانند پلی پروپیلین در ساخت سیم بکسل های
مغزی کنفی استفاده میگردد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت قلاب قرقره

مغزی فولادی:مغزی فولادی ممکن است خود یک یک طناب فولادی در میان مفتول ها باشد که در این حالت آنرا مغزی فولاد مستقل
یا IWRC  میگویند یا میتواند یک رشته مفتول فولادی در مغزی قرار بگیرد که در بکسل هایی با قطر کمتر از ۱۰ میلیمتر هستند و به
آن یک رشته فولاد یا WSC  میگویند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت تیفور دستی

روغنکاری طناب فولادی:کابل ها را به منظور محافظت در برابر زنگ زدگی و کاهش اصطکاک بین مفتول ها و رشته ها در جریان تولید
روغن کاری میشوند این امر از یک طرف باعث میشد که مغزی طناب فولادی به علت اهمیت نقش آن از روغن اشباع میشود و از سوی
دیگر کلیه مفتول های تشکیل دهنده در طول بافت به روغن آغشته میشوند .سیم بکسل آسانسور ایرانی

خرید اینترنتی پولیفت

نوع روغنکاری بسته به جنس مفتول کاربرد سیم بکسل و خصوصیات محلی که قرار است مورد استفاده قرار گیرد متفاوت است .در
طول مدت مصرف نیز روغن کاری باید به صورت منم و در فواصل زمانی منظم ادامه یابد تا جایگزین روغن های از دست داده در اثر
استفاده ،حداکثر محافظت در مورد زنگ زدگی و سایش درونی به عمل آید.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت ورق گیر عمودی

بهترین محل برای روغن کاری آنجایی است که رشته ها کمی از هم باز میشوند مانند وقتی که سیم بکسل از روی فلکه عبور میکند
و یا روی فلکه پیچیده است.سیم بکسل آسانسور ایرانی

وارد کننده سیم بکسل آسانسور

سیم بکسل آسانسور و موارد مربوط به نصب آن، یکی از مهم ترین بخش های نصب و مونتاژ آسانسور است. ما در این مقاله قصد داریم
شما را با سیم بکسلی که وظیفه جابجایی آسانسور را دارد، بیشتر آشنا کنیم.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت سیم بکسل نمره 6

سیم بکسل های فولادی که برای آویزان کردن کابین و وزنه های متعادل در آسانسورها استفاده می شوند، دارای ساختاری استاندارد
هستند. سیم بکسل آسانسور از دسته هایی که یک ساختار مدور را تشکیل می دهند، ساخته شده است.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت سیم بکسل بالابر ساختمانی

دسته سیم ها یا رشته ها (strand) حول سیم مرکزی پیچیده شده و سپس این دسته سیم ها حول مغزی (هسته) فیبری یا فولادی
که شامل چند لایه سیم است (wire)، پیچیده می شوند. جنس هر یک از این سیم ها از فولادی است که به روش کوره الکترونیکی
و یا سایر روش ها تولید می شود.سیم بکسل آسانسور ایرانی

لیست قیمت سیم بکسل آسانسور

سیم بکسل جبران در آسانسور و سیم بکسل های دیگر  که وظیفه ی جابجایی را این وسیله دارند، معمولا دارای دو هسته مرکزی
هستند که در ادامه به بررسی این دو می پردازیم.سیم بکسل آسانسور ایرانی

سیم بکسل های هسته فیبری (FC)

سیم بکسل های آسانسور که از این نوع مغزی استفاده می کنند، شامل دو نوع فیبر طبیعی (NFC) و مصنوعی (SFC) هستند. جنس
مغزی طبیعی عموما از نوع کنفی و مغزی مصنوعی یا الیاف پلی پروپیلن، پلی آرامین هستند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت سیم بکسل بالابر ساختمانی

سیم بکسل آسانسور به دلیل نرمی و الاستیسیته مواد به کار رفته در آن، خودشان را با شکل شیار تطبیق می دهند. مغزی که با
الیاف طبیعی که از کنف ساخته شده اند قابلیت روان کاری بهتری نسبت هسته های فیبر مصنوعی دارند. در سیم بکسل های
آسانسور عموما از مغزی کنفی از نوع سیسال (SISAL) به دلیل مقاومت زیاد آنها استفاده می شود.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت سیم بکسل نمره 10 آسانسور

مغزی سیسال به رنگ قهوه ای مایل به سفید و کنفی از نوع مانیلی به رنگ قهوه ای تیره است. از طرفی هسته های مرکزی سیم
بکسل آسانسور از نوع فیبر مصنوعی در مقایسه با نوع فیبر طبیعی پایداری بیشتری داشته و در شرایط مرطوب و خاص  مقاومت
بیشتری از خود نشان می دهد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت روغن سیم بکسل آسانسور

سیم بکسل در آسانسور به دلیل مقاومت بایی که باید داشته باشد معمولا از فلزات بسیار قویی ساخته می شود که معمولا در
واکنش با حرارت زیاد دوام زیادی را از خود نشان می دهد. هسته فولادی سیم بکسل آسانسور معمولا دوام بیشتری به نسبت
نوع فیبری آن را دارد که از همین جهت بیشترین استفاده را در صنعت آسانسور سازی دارد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

سیم بکسل های هسته فولادی (IWRC)

در این نوع از سیم بکسل ها مغزی، مساحت فلزی بیشتری داشته و در نتیجه کشش در سطح مقطع کم می شود. ضمنا سیم
بکسل های هسته فولادی تحت بارگذاری یکسان نسبت به نوع مغزی فیبری انبساط کمتری پیدا می کنند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

بهترین برند سیم بکسل آسانسور

میزان کشیدگی در واحد طول کاهش می یابد. این نوع سیم بکسل در آسانسور با سرعت بالا و یا آسانسورهایی که بار زیادی را
جا به جا می کنند استفاده می شوند. سیم بکسل جبران در آسانسور نیز این نوع هسته فولادی بهره مند می شود.سیم بکسل
آسانسور ایرانی

خرید سیم بکسل روکش دار

برای آشنایی بیشتر با ساختار سیم بکسل های آسانسور در مقاله تاریخچه سیم بکسل با ما همراه باشید.ساختار رشته ها در
سیم بکسل آسانسور انواع ساختار رشته ها در سیم بکسل های آسانسور و علل استفاده از هر یک از آنها به شرح زیر می باشد.
سیم بکسل آسانسور ایرانی

مدل سیل (s)

عمومی ترین نوع ساختار سیم بکسل های آسانسور که بیشترین استفاده را در جهان دارد، از این نوع ساختار در آن استفاده شده
است. علت این امر، بزرگ تر بودن سیم های خارجی و در نتیجه داشتن سطح فلزی مقاوم تر و بزرگ تر می باشد.سیم بکسل
آسانسور ایرانی

قیمت سیم بکسل ماشین سنگین

در نتیجه در مدت طولانی تری دچار ساییدگی می گردد. این نوع ساختار سیم بکسل ها عموما در آسانسورهای سرعت پایین و
متوسط با ظرفیت های متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

مدل ورینگتون (w)

هرگاه عمر خستگی خمشی سیم بکسل روی فلکه کششی با شیار دایره ای (U) در سرعت بالا مطرح باشد، از سیم بکسل با
ساختار ورینگتون استفاده می شود. این نوع سیم بکسل در آسانسور به اندازه ۲۰ % تا ۴۰ % از نوع سیل مقاوم تر هستند و به
دلیل نازک بودن سیم از تعداد بیشتری از آن داستفاده شده است.سیم بکسل آسانسور ایرانی

استعلام قیمت سیم بکسل

نباید از نظر دور داشت که در آسانسور ها نه تنها سایش بلکه خستگی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است به خصوص در مورد
آسانسورهایی که سیم بکسل ها با پیچش دو گانه (WRAP DOUBLE) حول فلکه کششی پیچیده می شوند.مقاومت و انعطاف
پذیری مهم ترین ویژگی سیم بکسل در آسانسور است و مقاومت آن ها به علت استفاده از فولاد با کربن بالا است.
سیم بکسل آسانسور ایرانی

خرید سیم بکسل ماشین

در حالی که انعطاف پذیری آن ها به علت ساختار رشته ای می باشد. البته این دو موضوع عکس یکدیگر هستند و جمع کردن همه
این موارد در  سیم بکسل آسانسور به طور هم زمان امکان ندارد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت جرثقیل سقفی دیجی کالا

سیم بکسل های آسانسور به صورت ایده آل، سیم بکسلی است که توانایی انعطاف بیشتر و عدم ایجاد چین خوردگی در آن به
هنگام عبور از فلکه کششی یا هرزگرد را دارا باشد برای جلوگیری از چین خوردگی می باید تک سیم های آن با قطر بیشتر و با
مقدار تحمل تنش کششی بیشتری ساخته شوند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت جرثقیل سقفی سوله

از طرفی تنش خستگی بیشتری را باید تحمل کنند برای این منظور باید سیم بکسل نرم بوده و نباید زیر بار اعمالی کش بیاید.
برای همین فولاد مصرفی و ترکیب تک سیم های آن و مقطع آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است و از سویی قیمت تمام شده
آن باید کم باشد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت جرثقیل سقفی 3 تن

ضریب ایمنی به کار گرفته شده در طراحی سیم بکسل ها مطابق استاندارد EN81  برای آسانسور هایی با دو سیم بکسل حداقل
۱۶ و برای آسانسورهایی با سه سیم بکسل و بیشتر حداقل ۱۲ است. در طراحی سیم بکسل ها ضریب ایمنی که بستگی به
سرعت حرکت آن معمولا از ۱۲ تا ۲۰ متغیر است در نظر می گیرند .سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت تیفور دستی ژاپنی

اگر مقاومت کششی سیم ها در یک سیم بکسل یکسان باشد به این نوع سیم بکسل تک کششی اطلاق می شود. تمامی این
نکات را برای سیم بکسل جبران در آسانسور نیز باید در نظر گرفت.متداول ترین سایز های سیم بکسل آسانسور

قیمت تیفور صافکاری

اگر مقاومت سیم های خارجی برابر با یکدیگر و کمتر از مقاومت کششی سیم های داخلی باشد، به این نوع سیم بکسل در
آسانسور کشش دوگانه می گویند. اندازه انواع سیم بکسل با قطر اسمی آن توسط کارخانه سازنده داده می شود مشخص
می گردد .سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت تیفور ویتال

قطر نامی آن استاندارد انگلیسی B.S باید حداقل ۸MM و در استاندارد آمریکایی حداقل ۹٫۵MM  باشد. در ایالات متحده حداقل
قطر سیم های خارجی را ۶۱%MM تعیین کرده است. اندازه قطر سیم بکسل ها که یک قطر ظاهری است که معمولا بین ۸ تا
۲۲ میلی متر می باشد. با توجه به نیروی مورد نیاز آسانسور تعیین می شود . متداول ترین سایز ها ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۹،
۲۲ میلی متر است.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قطر سیم بکسل

قطر سیم بکسل از روی هر جفت رشته متضاد ( مخالف هم ) اندازه گیری می شود.بر اساس استاندارد ۵- ۱۲۳۸۵  BSEN
قطر واقعی سیم بکسل زمانی اندازه گیری می شود که سیم بکسل تحت فشار ۱۰ درصد بار حد گسیختگی باشد. این اندازه
باید بین حداکثر تا ۳ درصد قطر ظاهری کم شده باشد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت تیفور 2 تن

اصولا پس از یک هفته کارکرد آسانسور پس از راه اندازی طول سیم بکسل با اندازه ۵% طول خود را افزایش پیدا خواهد کرد.سیم
بکسل ها دارای تاب یکنواختی هستند بدین معنی که سیم های درون یک دسته سیم چنان تابیده شده اند که دارای طول تاب
یکسان می باشند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

پولیفت چیست

طول تاب در یک دسته سیم یا در یک سیم بکسل فاصله ای است که به موازات محور طولی اندازه گیری شده و عبارت است از
طولی که در آن یک سیم در یک دسته سیم و یا یک دسته سیم در سیم بکسل است.سیم بکسل یک دور کامل حول محور آن
می زند که مقدار آن ۵ تا ۶٫۵ برابر قطر سیم بکسل است.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت تیفور صافکاری

سیم بکسل های آسانسور به صورت ایده آل، سیم بکسلی است که توانایی انعطاف بیشتر و عدم ایجاد چین خوردگی در آن به
هنگام عبور از فلکه کششی یا هرزگرد را دارا باشد برای جلوگیری از چین خوردگی می باید تک سیم های آن با قطر بیشتر و با
مقدار تحمل تنش کششی بیشتری ساخته شوند.سیم بکسل آسانسور ایرانی

پولیفت سیم بکسلی

از طرفی تنش خستگی بیشتری را باید تحمل کنند برای این منظور باید سیم بکسل نرم بوده و نباید زیر بار اعمالی کش بیاید. برای
همین فولاد مصرفی و ترکیب تک سیم های آن و مقطع آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است و از سویی قیمت تمام شده آن باید
کم باشد.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت جرثقیل دستی پولیفت

ضریب ایمنی به کار گرفته شده در طراحی سیم بکسل ها مطابق استاندارد EN81  برای آسانسور هایی با دو سیم بکسل حداقل
۱۶ و برای آسانسورهایی با سه سیم بکسل و بیشتر حداقل ۱۲ است.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت ورق گیر جرثقیل

در طراحی سیم بکسل ها ضریب ایمنی که بستگی به سرعت حرکت آن معمولا از ۱۲ تا ۲۰ متغیر است در نظر می گیرند . اگر مقاومت
کششی سیم ها در یک سیم بکسل یکسان باشد به این نوع سیم بکسل تک کششی اطلاق می شود. تمامی این نکات را برای
سیم بکسل جبران در آسانسور نیز باید در نظر گرفت.سیم بکسل آسانسور ایرانی

قیمت ورق گیر 3 تن

اگر مقاومت سیم های خارجی برابر با یکدیگر و کمتر از مقاومت کششی سیم های داخلی باشد، به این نوع سیم بکسل در آسانسور
کشش دوگانه می گویند. اندازه انواع سیم بکسل با قطر اسمی آن توسط کارخانه سازنده داده می شود مشخص می گردد .
سیم بکسل آسانسور ایرانی

ورق گیر دستی

قطر نامی آن استاندارد انگلیسی B.S باید حداقل ۸MM و در استاندارد آمریکایی حداقل ۹٫۵MM  باشد. در ایالات متحده حداقل قطر
سیم های خارجی را ۶۱%MM تعیین کرده است. اندازه قطر سیم بکسل ها که یک قطر ظاهری است که معمولا بین ۸ تا ۲۲ میلی
متر می باشد. با توجه به نیروی مورد نیاز آسانسور تعیین می شود . متداول ترین سایز ها ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۲ میلی متر است.
سیم بکسل آسانسور ایرانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *